Tin nổi bật
  • :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tránh chồng chéo giữa thanh tra Bộ với thanh tra Cục, Tổng cục
Khi thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục, Cục thuộc Bộ phải phân định rạch ròi thẩm quyền với Thanh tra Bộ, bảo đảm không chồng ...